Najbezpečnejší a najúčinnejší servis na zničenie dokumentov v tomto type priemyslu.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.

GDPR

Spoločnosť EKOway s.r.o. aktívne implementuje nariadenie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) do procesu mobilnej skartácie osobných údajov a to najmä:  

1. Radenie sa novou smernicou GDPR  - Likvidácia podľa nového NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

2. Zavedením externej Zodpovednej osoby  - Spoločnosť má určenú externú Zodpovednú osobu, ktorá dohliada na spracovanie osobných údajov.

3. Všetci zamestnanci EKOway s.r.o. prechádzajú pravidelnými školeniami ako majú postupovať pri skartácii osobných údajov a sú povinní zachovávať mlčanlivosť v zmysle GDPR.

4. Ako jediná spoločnosť v Slovenskej republike vieme zaručiť skartáciu pod dohľadom klienta.

5. Vydaním certifikátu o likvidácii dokumentov preukazujeme, že osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR. Preukazovanie súladu s GDPR je novou povinnosťou prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

6. V zmysle GDPR článok 28 ods. 1 môže prevádzkovateľ využívať LEN sprostredkovateľa poskytujúceho dostatočné záruky na to, že má prijaté primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nesie plnú zodpovednosť akého sprostredkovateľa poverí spracúvaním teda likvidáciou osobných údajov.

7. V zmysle GDPR článok 32 pre bezpečnosť spracúvania teda likvidácie osobných údajov musí prevádzkovateľ prijať zo zreteľom na najnovšie poznatky primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú riziku pri likvidácii osobných údajov. Ďalej musí zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systému na likvidáciu osobných údajov. Pravidelne systém testovať, posudzovať a hodnotiť účinnosť technických a organizačných opatrení na zaistenie maximálnej bezpečnosti pri likvidácii osobných údajov čo spoločnosť EKOway spĺňa aj vďaka zavedeným ISO (9001, 14001 a 27001) normám.

Máme zavedené systémy: 
ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality v spoločnosti
ISO 14001:2015 systém environmentálneho manažérstva v spoločnosti
ISO/IEC 27001:2013 systém manažérstva bezpečnosti informácií v spoločnosti

8. Sprostredkovateľ musí dodržiavať schválený kódex správania uvedeného v článku 40, alebo schváleného certifikačného mechanizmu ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami GDPR. 

9. Neodborná likvidácia osobných údajov, ktorá má za následok únik osobných údajov a tým porušenie práv dotknutých osôb bude zo strany UOOU sankcionovaná.

Ohľadom GDPR nás kontaktujte na tel. čísle 0905 448 044